Vai trò của Tin học trong chương trình phổ thông mới

Nếu như ở chương trình hiện hành, Tin học là môn học tự chọn thì ở chương trình phổ thông mới, đây là môn học bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9. Ở cấp THPT, Tin học là môn học tự chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Tin học là môn học quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa. Môn Tin học hỗ trợ đắc lực học sinh tự học và tập nghiên cứu, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, triển khai phương thức giáo dục mới và hiện đại cho tất cả các môn học.

So với chương trình Tin học hiện hành, vị trí, vai trò của môn Tin học đã thay đổi: Đây là môn học bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 . Tuy nhiên, với cấp THPT là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh, phân hóa theo 2 định hướng “Tin học ứng dụng“ và “Khoa học máy tính”.

Theo những tin tức về chương trình giáo dục mới, Tin học sẽ chú trọng đến đảm bảo tính cơ bản, khoa học và sư phạm. Chương trình chọn lọc những nội dung cơ bản kết hợp của ba mạch tri thức: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và truyền thông và Học vấn số hóa phổ dụng.

Một số phân tích chỉ ra rằng, để định hướng nghề nghiệp tin học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chương trình định hướng một phổ rộng những ngành nghề cho các đối tượng học sinh khác nhau, gồm cả những ngành chuyên sâu và các ngành ứng dụng.

Trong chương trình phổ thông mới, môn Tin học hội tụ đủ 4 yếu tố giáo dục STEM là khoa học, công nghệ kỹ nghệ và toán học. Chương trình tập trung khai thác về tích hợp liên môn bằng cách yêu cầu học sinh làm ra sản phẩm cá nhân và sản phẩm của nhóm học tập để thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục hàn lâm và thực tiễn.

Những chuyên gia phân tích chỉ ra rằng, để có thể đạt được 3 mạch tri thức, nội dung của chương trình được tổ chức thành 7 chủ đề lớn xuyên suốt trong cả 3 cấp học là: Máy tính và xã hội tri thức; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính và Hướng nghiệp với tin học.

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, môn Tin học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ứng dụng tin học, làm quen và sử dụng Internet cũng như hình thành và phát triển tư duy giải quyết vấn đề .

Với bậc tiểu học, học sinh chủ yếu học sử dụng những phần mềm đơn giản hỗ trợ học tập và sử dụng thiết bị kỹ thuật số . Tại cấp THCS, học sinh học sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng làm ra những sản phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt, đồng thời thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ và các hệ thống tự động .

Tại giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, nội dung môn Tin học được tổ chức từ những chủ đề bắt buộc và chủ đề lựa chọn theo định hướng Tin học ứng dụng hoặc theo định hướng Khoa học máy tính.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi thì mỗi năm, học sinh có thể chọn học một số chuyên đề tùy theo sở thích, nhu cầu cũng như định hướng nghề nghiệp. Chuyên đề này nhằm tăng cường thực hành ứng dụng Tin học, giúp học sinh thành thạo hơn trong sử dụng các phần mềm thiết yếu để làm ra sản phẩm thiết thực cho học tập và cuộc sống.

Nguồn: caodangyduocnhatrang.vn tổng hợp

Rate this post